Your Cart

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en
Klanteninformatie

Inhoudsopgave

1. Toepassingsgebied
2. Sluiting van het contract
3. Recht op annulering
4. Prijs en leveringskosten
5. Voorwaarden voor verzending en levering
6. Aansprakelijkheid voor gebreken
7. Recht en jurisdictie
8. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden van het bedrijf Flowresin BV (hierna te noemen “Verkoper”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen een consument of een handelaar (hierna te noemen “Klant”) en de Verkoper met betrekking tot alle goederen en/of diensten gepresenteerd in de online shop van de Verkoper. Het opnemen van eigen voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij tegengesproken, tenzij andere voorwaarden zijn bedongen.

1.2 Een consument in de zin van deze voorwaarden is iedere persoon die handelt voor doeleinden die geheel of hoofdzakelijk buiten zijn of haar handel, bedrijf, ambacht of beroep vallen. Een handelaar in de zin van deze Voorwaarden is iedere persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handel, bedrijf, ambacht of beroep, ongeacht of hij persoonlijk handelt of via een andere persoon die in naam of voor rekening van de handelaar handelt.

2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen slechts voor het doen van een bindend aanbod door de Klant.

2.2 De Klant kan de offerte indienen via het online bestelformulier dat geïntegreerd is in de online shop van de Verkoper. Door dit te doen, na de geselecteerde goederen en/of diensten in het virtuele winkelmandje te hebben geplaatst en het bestelproces te hebben doorlopen, en door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgerond, dient de Klant een juridisch bindend contractaanbod in met betrekking tot de goederen en/of diensten die zich in het virtuele winkelmandje bevinden. De Klant kan het aanbod ook telefonisch of per e-mail aan de Verkoper voorleggen.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden

  • door overdracht van een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in schriftelijke vorm (fax of e-mail); voor zover de ontvangst van de orderbevestiging door de Klant bepalend is, of
  • door het leveren van bestelde goederen aan de Klant; voor zover de ontvangst van de goederen door de Klant bepalend is, of
  • door de Klant te verzoeken te betalen nadat hij zijn bestelling heeft geplaatst.
    Het contract wordt gesloten op het moment dat een van de bovengenoemde alternatieven zich voordoet.

Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod, waardoor de klant niet langer aan zijn intentieverklaring gebonden is.

2.4 De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag na verzending van het aanbod door de Klant en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na verzending van het aanbod.

2.5 De inhoud van het contract wordt door de Verkoper opgeslagen en schriftelijk aan de Klant toegezonden met inbegrip van deze Voorwaarden en Klantinformatie (bijvoorbeeld via e-mail, fax of brief) nadat de Klant zijn bestelling heeft ingediend. De inhoud van het contract wordt bovendien opgeslagen op de website van de Verkoper en kan door de Klant worden gevonden in de klantenlogin via de met een wachtwoord beveiligde klantenaccount, op voorwaarde dat de Klant een klantenaccount heeft aangemaakt in de online shop alvorens zijn bestelling te plaatsen.

2.6 De Klant kan alle ingevoerde gegevens via de gebruikelijke toetsenbord- en muisfunctie corrigeren voordat hij zijn bindende bestelling indient. Bovendien worden, voordat de bestelling wordt verzonden, alle ingevoerde gegevens getoond in een bevestigingsvenster en kunnen ook hier worden gecorrigeerd, via de gebruikelijke toetsenbord- en muisfunctie.

2.7 De contractuele taal is het Engels.

2.8 Orderverwerking en contact vindt doorgaans plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant ervoor te zorgen dat het e-mailadres dat hij/zij opgeeft voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de Verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder is het de verantwoordelijkheid van de Klant om, indien SPAM-filters worden gebruikt, ervoor te zorgen dat alle e-mails die door de Verkoper of door derden die door de Verkoper met de afhandeling van de bestelling zijn belast, kunnen worden afgeleverd.

3) Recht op annulering

De consument heeft recht op herroeping. Gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht wordt verstrekt in de herroepingsinstructies van de verkoper.

4) Prijs en leveringskosten

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijvingen, zijn de vermelde prijzen eindprijzen en inclusief de wettelijke BTW. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 De betaling kan worden verricht via een van de methoden die in de online shop van de verkoper worden vermeld.

4.3 Indien vooruitbetaling is overeengekomen, is betaling onmiddellijk bij het sluiten van de overeenkomst verschuldigd.

4.4 Bij betalingen via een door PayPal aangeboden betaalmethode vindt de afhandeling van de betalingen plaats via de betalingsdienstaanbieder PayPal ((Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal” genoemd) onder voorbehoud van de gebruiksvoorwaarden van PayPal die kunnen worden ingezien op: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_GB. Indien de klant geen PayPal-rekening heeft, gelden de voorwaarden die van toepassing zijn op betalingen zonder PayPal-rekening. Ze kunnen worden bekeken op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Verzend- en leveringsvoorwaarden

5.1 Goederen worden in de regel op verzendroute geleverd op het door de Klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Voor de transactieprocedure geldt het door de Klant in het bestelproces opgegeven afleveradres.

5.2 Indien de levering aan de Klant niet mogelijk is, stuurt de toegewezen transportonderneming de goederen terug naar de Verkoper en draagt de Klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet indien de Klant niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die de onmogelijkheid van levering inhoudt, of indien hij tijdelijk verhinderd is om de bestelde goederen in ontvangst te nemen, tenzij de Verkoper de Klant daarvan tijdig vóór de levering in kennis heeft gesteld.

5.3 De verkoper behoudt zich het recht van gedeeltelijke levering voor. In dat geval deelt de Verkoper de Klant mee op welk tijdstip alle termijnen zullen worden geleverd. De levering moet binnen een redelijke termijn worden voltooid. Voor een dergelijke gedeeltelijke levering worden geen extra kosten in rekening gebracht. Indien de Klant echter om gedeeltelijke levering heeft gevraagd, behoudt de Verkoper zich het recht voor de Klant de bijkomende leveringskosten aan te rekenen.

5.4 Het risico van accidentele vernietiging en accidentele verslechtering van de verkochte goederen gaat in principe over op de Klant wanneer deze in het fysieke bezit komen van de Klant of van een persoon die door de Klant is aangewezen om de goederen in ontvangst te nemen. . Indien de Klant als handelaar optreedt, gaat het risico van toevallige vernietiging en toevallige verslechtering in geval van verkoop door verzending over bij de levering van de goederen aan een bevoegd vervoerspersoon in de vestigingsplaats van de Verkoper.

5.5 De verkoper behoudt zich het recht voor zich uit de overeenkomst terug te trekken in geval van onjuiste of ondeugdelijke zelflevering. Dit geldt alleen indien de verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en indien hij met de leverancier een concrete afdekkingstransactie heeft gesloten. De verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In geval van onbeschikbaarheid of gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen stelt hij de Klant hiervan onverwijld in kennis en worden de door de Klant gedane betalingen onmiddellijk terugbetaald.

5.6 Afhalen door de Klant is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Aansprakelijkheid voor gebreken

6.1 De wettelijke consumentenrechten zijn van toepassing.

6.2 Indien de Klant een consument is en hij gebruik maakt van zijn kortetermijnrecht om het product te weigeren, moet hij het product op zijn kosten terugzenden.

7) Recht en jurisdictie

7.1 Indien een Klant optreedt als consument overeenkomstig artikel 1.2, worden alle contractuele betrekkingen tussen partijen beheerst door het recht van het land waar de Klant zijn gewone verblijfplaats heeft. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten. Bovendien zijn de rechtbanken van de Staat waar de Cliënt zijn woonplaats heeft, exclusief bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze relaties.

7.2 Indien een Klant optreedt als handelaar overeenkomstig artikel 1.2, worden alle contractuele betrekkingen tussen partijen beheerst door het recht van het land waar de Verkoper zijn vestiging heeft. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten. Bovendien zijn de rechtbanken van de staat waar de verkoper zijn zetel heeft, exclusief bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze betrekkingen.

8) Alternatieve geschillenbeslechting

De verkoper is niet verplicht of bereid een geschillenprocedure voor een entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting bij te wonen.

Snelle levering

Thuis binnen een week

Alleen A-merken

Gegarandeerd top kwaliteit

Deskundig advies

Meer dan 10 jaar ervaring

Alle RAL-kleuren

Uitgebreide selectie